Anya-nyelv-csavar alátét nélkül.

TINTA blog

A hazatérő nyelvemlék

Az ómagyar Mária-siralom kalandos útja

Megjelent: Magyarország 1982/18: 26. o.

Majd hat évtizede, 1923. január 30-án terjedelmes cikk jelent meg a Nemzeti Újságban arról, hogy a Magyar Tudományos Akadémia előző napon tartott „összes ülésén” Gombocz Zoltán egyetemi tanár beszámolt az első magyar nyelven írott vers felfedezéséről. A lap közli azt a 37 sornyi szöveget is, amelynek itt a professzor Ómagyar Mária-siralom címet adta. A szöveget egyébként egy, a belgiumi leuveni egyetemi könyvtárban levő kódexben találták meg.

Pontosabban: a kódex akkor még nem Leuvenben, hanem Berlinben volt más kéziratokkal, ősnyomtatványokkal és egyéb értékes régi irományokkal együtt. Itt „lajstromozta” ezeket az iratokat Georg Leidinger, a bajor állami könyvtár kézirattárának igazgatója a német „jóvátételi bizottság” megbízásából. Ezt a bizottságot a versailles-i békeszerződés VIII. részének II. fejezetében a 247, pont arra kötelezi, hogy pótolja a német hadsereg által 1914-ben lerombolt leuveni egyetemi könyvtár elpusztult régi kódexéit és egyéb becses iratait. A bizottság antikváriumokban, magánszemélyektől több értékes — zömében középkori — iratot vásárolt; 1922 tavaszáig sikerült az előírt értékű dokumentumok összegyűjtése.

https://tiszatajonline.hu/wp-content/uploads/2022/06/O%CC%81magyar_Ma%CC%81ria-siralom.jpg

Tovább olvasom

"A cenzúra a megfelelő vízellátás"

Diákok aranyköpései 42.

Hosszú és többrétű pedagógus pályámon nem kevésszer találkoztam a diákok megmosolyogtató elírásaival, tévedéseivel és tévesztéseivel. Gyűjteni kezdtem őket a dolgozatokból, az érettségi munkákból, a felvételi vizsgák anyagából. Aztán a mások által közzétetteket is csatoltam a szépen gyarapodó anyaghoz. A hibák sokfélesége a pedagógusokat szembesítheti tanításuk hiányosságaival; a tanulókat figyelmeztetheti a pontosabb gondolkodásra, kifejezésre, stílusra; az olvasónak néhány derűs percet adhat ebben a szomorúan kavargó világban.

A cenzúra a megfelelő vízellátás.

A balesetek okozói a karambolok.

Mint a villám, úgy csapott bele a fölismerés villáma.

https://kep.cdn.indexvas.hu/1/0/2073/20734/207342/20734290_71a2effb9cd485c5cbde70570c152991_wm.jpg

A magyar kultúra apáról fiúra száll.

Az épület visszhangzik a tömegtől.

Az anekdota néhány mondatnyi kiterjedésű, gazdag belső rímekben, betűrímekben.

Az anekdota az egész művön keresztülvitt költemény.

Az anekdotára példa: Poe: A róka és a holló.

Tovább olvasom
Címkék: aranyköpések

A nyelvtanulás nehézségei

Olvasni, írni, beszélni

Megjelent: Magyarország 1981/35: 21. o.

Kosztolányi írja: „A »tej« számomra csakugyan »tej«, mert harminchat éves múltja van, ahány éve élek, de a »Milch« bennem csak huszonhat éves, a »lait«, a »latte« és a »milk« pedig alig húsz. Néha nem is hiszem el, hogy valóban »tej«-et jelentenek. Gyermekkoromban elnevettem magamat, amikor először hallottam idegen nyelvet. Micsoda jöttment játékszavak. Hiába, csak az anyanyelvem az igazi, a komoly nyelv...”

https://i.mscwlns.co/mosaic-wellness/image/upload/f_auto,w_1000,c_limit/v1643983013/BW%20BLOG/Untitled-design---2022-02-04T192644.467_11zon.jpgTej... avagy Miclh, milk, latte, lait

Melyik érzékeny fülű nyelvtanuló ne élt volna át hasonló érzést, a kimondhatatlanul nehéznek tetsző angol, német stb. szavak memorizálása közben, még ha értelme rögtön tiltakozva el is hessentette a gyerekes berzenkedést?

Tovább olvasom

"Hamlet anyja bestiális módon hozzáment férje gyilkosához"

Diákok aranyköpései 41.

Hosszú és többrétű pedagógus pályámon nem kevésszer találkoztam a diákok megmosolyogtató elírásaival, tévedéseivel és tévesztéseivel. Gyűjteni kezdtem őket a dolgozatokból, az érettségi munkákból, a felvételi vizsgák anyagából. Aztán a mások által közzétetteket is csatoltam a szépen gyarapodó anyaghoz. A hibák sokfélesége a pedagógusokat szembesítheti tanításuk hiányosságaival; a tanulókat figyelmeztetheti a pontosabb gondolkodásra, kifejezésre, stílusra; az olvasónak néhány derűs percet adhat ebben a szomorúan kavargó világban.

Hamlet igaz ügyet támogató érveivel legyőzte a furfangos Claudiust.

Hamletnek, ha jól meggondoljuk, az udvari bírósághoz kellett volna fordulnia.

Hamlet a fülest apja szellemétől kapta.

Hamlet anyja bestiális módon hozzáment férje gyilkosához.

Fortinbras királyt nagyon felzavarta felesége halála, azt a tanulságot hagyja, hogy az erkölcsi fertő mekkora tragédiát okozhat.

Minden porcikám Hamlettel azonosul.

Hamlet halálát a beavatottság, az inadekváltság okozza.

Gondolok itt a Hoféliával való viszonyára.

https://m.blog.hu/is/isail/image/202112/vitorlas-tudattagitas-blog-feltamadunk-hofelia-00.jpg

Tovább olvasom
Címkék: aranyköpések

Baróti Szabó Dávid: Kisded szótár (1792)

Régi magyar szótárak szabad hozzáféréssel online a TINTA Könyvkiadótól 1.

A TINTA Könyvkiadó, személy szerint Kiss Gábor igazgató-főszerkesztő fontosnak tartja, hogy a magyar szótárirodalom jeles alkotásai szabadon hozzáférhetők legyenek online módon. Éppen ezért a kiadó az elmúlt években fejlesztőmunkáinak eredményeképpen 5 kiváló, mára már klasszikussá vált magyar szótárt szolgáltat a honlapján.

Baróti Szabó Dávid munkássága és a Kisded szótár

„Senki nem bírja teljesebben az anyai nyelvet, mint ő, a háromszéki székely […], a ritkább szavak és kifejezések gyűjtője, a Kisded szótár emlékezetes írója” (Arany János).

Baróti Szabó Dávidot az utókor mint költőt, műfordítót és a nyelvújítás előfutárát tartja nyilván. Pedig Kisded szótárának összeállításával az első egynyelvű magyar szótárt alkotta meg. Így igen jelentős helyet foglal el szótárirodalmunkban, és ezt az elsőbbséget, sajnos, kevésbé hangsúlyozták mind ez idáig.

https://dka.oszk.hu/132400/132433/baroti_szabo_david_nagykep.jpg

Tovább olvasom

Nyelvünk sokszínű világa szócikkekbe rendezve

Kiss Gábor ‒ Kohári Anna: Nyelvészeti kisszótár

Elhangzott 2019. április 16-án a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán tartott könyvbemutatón.

Kiss Gábor ‒ Kohári Anna: Nyelvészeti kisszótár
Budapest, 2019, TINTA Könyvkiadó

Bevezető. Hálátlan foglalatosság a szótárírás, különösen a szakszótáraké. A szerző esetleg évtizedek szorgos munkájával gyűjtögeti, rendezgeti az anyagot, s amikor a kötet végre megjelenik, alig vesznek róla tudomást. Vagy ha mégis, a bírálók a benne lévő anyag méltatása helyett hosszú listát állítanak össze a kötetből kimaradt szavakról. Én ez utóbbit a végére hagyom, s előtte igyekszem érzékeltetni, milyen bonyolult feladatokkal jár egy ilyen munka elkészítése.

Előzmények. A most dióhéjban ismertetendő mű nem az első ilyen jellegű kiadvány hazánkban. Korábban is jelentek meg magyar nyelvű nyelvészeti szótárak. A kötet irodalomjegyzékének 29 tételéből 8 kizárólag a terminusok értelmezését tartja feladatának, míg a többi ‒ bár gyakran tartalmaz tematikus kislexikont ‒ egyéb területeket is felölel.

A Nyelvészeti kisszótárt (a továbbiakban Kisszótár) szerzői az érdeklődők széles táborának ajánlják, megjegyezve, hogy „jól használható az emelt szintű érettségire, egyetemi felvételire, illetve az egyetemi nyelvészeti vizsgákra való felkészülés során is”. Ezáltal ‒ bár bizonyára akaratlanul ‒ kapcsolódnak a kínai lexikográfia 3000 éves hagyományához is. Tudniillik ott a legrégebbi szótárak épp azt tekintették feladatuknak, hogy fölkészítsék a jelölteket a hivatalnoki vizsgára, amelyhez a kínai írásjegyek alapos ismerete, a bonyolult rímképletekben való jártasság és némi írói véna szükségeltetett.

Nyelvészeti kisszótár

Tovább olvasom

"Arany János 1847-ben keletkezett"

Diákok aranyköpései 40.

Hosszú és többrétű pedagógus pályámon nem kevésszer találkoztam a diákok megmosolyogtató elírásaival, tévedéseivel és tévesztéseivel. Gyűjteni kezdtem őket a dolgozatokból, az érettségi munkákból, a felvételi vizsgák anyagából. Aztán a mások által közzétetteket is csatoltam a szépen gyarapodó anyaghoz. A hibák sokfélesége a pedagógusokat szembesítheti tanításuk hiányosságaival; a tanulókat figyelmeztetheti a pontosabb gondolkodásra, kifejezésre, stílusra; az olvasónak néhány derűs percet adhat ebben a szomorúan kavargó világban. 

Arany János: A rab gólya

Árva gólya áll magában
Egy teleknek a lábjában,
Felrepülne, messze szállna,
Messze, messze,
Tengerekre,
Csakhogy el van metszve szárnya.

Tűnődik, féllábon állván,
El-elunja egyik lábán,
Váltogatja, cserélgeti,
Abban áll a
Mulatsága,
Ha beléun, újrakezdi.

Szárnya mellé dugta orrát,
Messze nézne, de ha nem lát!
Négy kerítés, négy magas fal;
Jaj, mi haszna!
Bár akarna,
Kőfalon nem látni átal.

Még az égre fölnézhetne,
Arra sincsen semmi kedve:
Szabad gólyák szállnak ottan
Jobb hazába;
De hiába!
Ott maradt ő, elhagyottan.

Várja, várja, mindig várja,
Hogy kinő majd csonka szárnya
S felrepül a magas égig,
Hol a pálya
Nincs elzárva,
S a szabadság honja kéklik.

Őszi képet ölt a határ;
Nincsen rajta gólyamadár,
Egy van már csak: ő, az árva,
Mint az a rab,
Ki nem szabad,
Keskeny ketrecébe zárva.

Még a darvak hátra vannak,
Mennek ők is, most akarnak:
Nem nézi, csak hallja őket,
Mert tudja jól,
Ott fenn mi szól,
Ismeri a költözőket.

Megkísérté egyszer-kétszer:
Nem bírná-e szárnya még fel;
Hej, dehogynem bírná szárnya,
Csak ne volna
Hosszú tolla
Oly kegyetlen megkuszálva!

Árva madár, gólya madár,
Sohse nő ki tollad, ne várd,
Soha többé, fagyos télig;
Mert, ha éppen
Nő is szépen:
Rossz emberek elmetélik!          (1847)

Arany János A rab gólya című verséről

Arany költészetében nagy szerepet játszik a természet, amely a költő személyének alapsejtje.

Arany gólyabőrbe búvik, hogy érzelmeit elmesélhesse.

A gólya tolla egyben a költő tolla, amit a cenzúra kuszál össze.

Arany János verse a rab gólya költözhetetlenségéről szól.

Fölötte repülő társai az eszmék gólyái.

A szárnya mellé dugott fejű madár a magyar ember szűk világképét, korlátoltságát mutatja.

A gólyák tudatosan felvállalják a romantikus váteszszerepet, vezetik a népet a szabadság felé.

Az Arany-típusú emberek cselekedeteire utal, hogy a madár tehetetlenségében előálló unalmában lábait cserélgeti.

A magyar értelmiségi a szárnya közé dugja a fejét.

A magyar nép kiszolgáltatottan áll a Kárpát-medencében, szabadsággal telve.

Az ifjúságnak össze kell fogni, nem kell megvárni a telet, amikor az életnek vége, s könnyen szétrombolható, eltaposható a lélek és a test.

Arany János 1847-ben keletkezett.

Magyarországon kívül már nincs olyan ország, ahol még felütné fejét a hatalom.

A népek szállnak a levegőben a szabadság felé.

Végül a reménytelenség uralkodik, hiszen a fal és a gólya nem tartozik azonos súlycsoportba.

https://madarpark.hu/wp-content/uploads/2019/04/MG_0046.jpg

Tovább olvasom

Ez a 10 legjobb magyar szóvicc

Megjelent: dívány.hu, 2023. október 7.

A szóviccek, legalábbis az olyan egyszerű formájukban, amikor csak rokon hangzású szavakat társítunk, Molière szerint a kevésbé művelt egyének szellemi játékai. Talán túl magasra tette a lécet, mert egyébként mi más lenne képes annyira ellentétes reakciókat kiváltani az emberből egy pillanat alatt, mint egy jó (rossz) szóvicc: egyszerre nevetjük el magunkat és nyögünk fel a fájdalomtól. Alapvetően szubjektív szempontok alapján összegyűjtöttük a 10 legjobbat.

81 évvel ezelőtt a Magyar Nemzet újságírója, Kovács Endre arra vállalkozott, hogy többek között Sigmund Freudot is helyreigazítva fejtse meg a viccek hatásmechanizmusát. A végkövetkeztetése az, hogy a vicc lényege a szellem öröme önmaga szabadsága felett, ami valljuk meg, nem igazán van összhangban Molière kijelentésével. A tudósok is tulajdonképpen erre jutottak, amikor utánajártak a dolognak, nyilván nem a szellemet, hanem az agyat vizsgálva a legfejlettebb technikával. A londoni Neurológiai Intézet munkatársai 2001-ben lokalizálták, hogy melyik viccfajta hol fejt ki aktivitást az agyban, míg egy kaliforniai kutató 2005-ben arra is rájött, hogy a szóviccek feldolgozása mindkét agyféltekét egyszerre dolgoztatja meg, vagyis komoly szellemi erőpróba. De vajon mely szóviccek okozhatták az elmúlt évtizedekben a legnagyobb gyönyörűséget szellemünknek?

fortepan 147826Fortepan / Szalay Zoltán

Tovább olvasom

Matolcsy György: A nyelv gazdagsága, a gazdagság nyelve

Miért ne építhetnénk a magyar jövőkép elérését egy olyan forrásra, amit minden magyar gyermekkorától birtokol, használ, fejleszt, amiben bővelkedünk, és amiről tudjuk, hogy a legnagyobb kincsünk? Miért ne építhetnénk a magyar nyelvre?

Világossá vált, hogy a magyar jövőkép nyugati irányból keletre fordul. Azt is felismertük, hogy minden keleti siker mélyén valójában az értékrendek, kultúrák, nyelvek ősi és bőséges forrása húzódik meg.

Közel járunk annak újrafelismeréséhez, hogy a valóság valójában a kultúrából, döntően a nyelvből lép elő. A szellemi mintákból erednek a valóság jelenségei. Az jöhet létre a közösségi életben és a gazdaságban, aminek mintái a nyelvben élnek. A nyelv értékei, képességei, szerkezetei és működése – ma még nem mérhető, de jól kivehető módon – hatnak a nyelvet használó emberre, a mindennapokra és a történelemre. Sőt, a mai tudásra és technológiákra épülő korszakban ez a hatás a korábbihoz képest sokszorosára nő és gyorsul.

A világ nyelvei közös tudással, de egyenként sajátos képességekkel rendelkeznek. A magyar nyelv csúcstermék, minél többet tudunk belső szellemi kincseiről, annál jobban képesek leszünk azokból társadalmi és gazdasági eredményeket előállítani. Sőt, arra is képesek leszünk, hogy az eddigi magyar sikerek, továbbá az itthon, de még inkább a világban sikeressé vált magyarok teljesítményének végső titkát is megtaláljuk a magyar nyelvben.

Milyen is a magyar nyelv, milyen kincseket birtokol, és mire tesz bennünket képessé életünk és nemzetünk történelme során?

Tovább olvasom
Címkék: magyar nyelv

"Az apokalipszis elágazó rím"

Diákok aranyköpései 39.

Hosszú és többrétű pedagógus pályámon nem kevésszer találkoztam a diákok megmosolyogtató elírásaival, tévedéseivel és tévesztéseivel. Gyűjteni kezdtem őket a dolgozatokból, az érettségi munkákból, a felvételi vizsgák anyagából. Aztán a mások által közzétetteket is csatoltam a szépen gyarapodó anyaghoz. A hibák sokfélesége a pedagógusokat szembesítheti tanításuk hiányosságaival; a tanulókat figyelmeztetheti a pontosabb gondolkodásra, kifejezésre, stílusra; az olvasónak néhány derűs percet adhat ebben a szomorúan kavargó világban. 

A hosszú verset a vonatfütty kettéosztja.

A parasztság nagy erő, pedig még csak esznek, esznek, nem beszélnek, esznek, de már gondolkodnak – mondja József Attila.

Az agrárolló élesen belevágott a mezőgazdaságba.

Horthy Miklós mint altengernagy jött hazánkba. Csakhogy íróinkban azonnal fölmerült a kérdés, hogy Magyarországon hol van tenger.

Magyarország a hárommillió koldus országából ismét a többmilliós koldus országává vált, a Horthy-rémuralom miatt.

A vidámságot, az életet csak az a kis fű jelenti, amely a lyukas fazékból nő ki a grundon.

A koldus a szegénység legkisebb mértékegysége.

https://minalunk.hu/wp-content/uploads/2020/06/koldus2.jpg

Tovább olvasom
Címkék: aranyköpések
süti beállítások módosítása