Faludy György versének értő olvasása TINTA szótárral

Kiss Gábor (szerkesztő): Régi szavak kisszótára
Tinta Könyvkiadó 2023, pp. 152.

„Szárnyalnak, mint a gondolat.
Görnyedve hordnak gondokat.”
Juhász Gyula: Szavak, csodálatos szavak…

A szótár rövid bemutatása

A közelmúltban, vagyis az idei, 2023-as év során látott napvilágot a Régi szavak kisszótára. Ez a mű a Tinta Kiadó nagyjából egy évtizeddel korábbi, 2012-es Régi szavak szótára című, A magyar nyelv kézikönyvei sorozat 25. darabjaként megjelent kötetének anyagára támaszkodik, annak szűkített és egy speciálisabb olvasóréteg, a diákság számára kiadott változata. A teljesebb szótár húszezret közelítő címszóállományához képest most egy sokkal könnyebben kezelhető – bár még így sem igazán egyszerűen áttekinthető, hiszen ez is rengeteg szót jelent! –, a fenti mennyiség kb. egy ötödét tartalmazó kiadványról van szó. Vagy ahogyan ezt az alcím is megfogalmazza: A régi világ 3600 kihalt, kiveszőben lévő és nehezen érthető szavának magyarázata diákoknak.

Az új kiadvány a kiadó egy másik, ugyancsak sikeres sorozatának, Az ékesszólás kiskönyvtára sorozatnak immár a 91. kötete. Mindkét kötet ugyanazzal a célkitűzéssel készült, vagyis hogy „kihalt, elfeledett és kiveszőben lévő” (jelzők a teljesebb szótár alcíméből) és – tegyük hozzá – olykor ismert voltuk ellenére az adott szövegkörnyezetben mégsem érthető szavát magyarázza el a diákok számára. A jelzők egyértelműek, de mit takar a jelzett ellentmondás?

Régi szavak kisszótára

Az utóbbi esetben arról van szó, hogy szavaink jelentésének változása nemritkán a szó egyes – zömmel korábbi – jelentéseinek eltűnését és gyakran egészen újaknak a kialakulását eredményezheti. A példákat az a-á betűkkel kezdődő szavak köréből merítem: ha azt halljuk, ábécés, gondolatban valószínűleg így folytatjuk: ábécéskönyv, ábécés olvasókönyv, ábécés tábla, esetleg ábécés hangok, vagyis a szót mindenképpen melléknévnek érezzük. A korábbi századokban azonban volt az ábécés-nek főnévi jelentése is: ’az ábécé tanulásánál tartó (tulajdonképpen elsős) kisdiák’. Vagyis használhatták a szót így is: „Az ábécések ekkor kinyitották könyvüket”. Ilyen esetekben csak ez a hajdani, azóta „elveszett” jelentés szerepel a szótárban.

Az Előszó – fontos ismeretek tárháza

Az Előszó Szójelentések című része erre a lehetőségre külön is felhívja a figyelmet, amikor leírja, hogy a szótár „nem adja meg a ma is élő szavak széles körben használt mai jelentését, minden esetben a szónak csak a régies jelentését magyarázza” (kiemelés tőlem, B. I.). Ilyen példák lehetnek az ábécé első betűjénél még az ágyaz (régen: ’gabonát a szérűn kitereget’), az állás (’állatok alvóhelye’), az állomás (’pihenőhely a postakocsik útvonalán’), az ásvány (’mesterséges árok’, illetve ’ásott kút’) és az avat (’textilneműt vízbe vagy vegyi oldatba márt’) szavak. Vagy ilyen kicsit későbbről a találmány szó: biztosan senki nem fogja kitalálni korábbi jelentését, pedig eléggé kézenfekvő: ’verses találós kérdés’

Máskor egészen idegenül csengő, hiszen esetleg századokkal ezelőtt kihalt szóról van szó. Klasszikus példánk ilyenkor a Halotti beszéd isa szava. S ilyenek még – szintén a szótár elejéről választva a példákat – legtöbbünk számára az alábbi szavak: ardó (’erdész’), azsag (’piszkavas’), bakcsó (’vakvarjú’), avagy bombárdás (’tüzér’). Idegen nyelveket ismerő felnőttek számára azonban számos szó érthető még, míg a diákok számára csak a legritkább esetben az, ld. például: ápertén (’kertelés nélkül, nyíltan’), cimet (’fahéj’) vagy cinterem (’templom melletti temető’). Ahhoz, hogy megértsük, hogy a furcsán hangzó ákovita szó jelentése miért ’égetett, édes pálinka’, jó tudni, hogy a pálinkát Európa-szerte az élet vizének nevezték.

Átmenetet jelentenek az értett és a teljesen érthetetlennek tűnő szavak között – főleg az összetett és a képzett szavak köréből – a következők: borház, császárváros, csillagda, s talán ilyen a rakonca is, vö.: rakoncátlan. Ezek tartozhatnak az elfeledett szavak köréhez, míg az ún. kiveszőben lévő szavaknak, úgy tűnik, csak utána kellene kapnunk, hogy ne tűnjenek el teljesen a nyelvből: garas, golyóbis, grádics, vagy éppen a zsúpfedél.

Az Előszó szerves része a szótárnak, sorai elemzik a szókincs változásának többféle okát, felhívják a figyelmet a szavak helyes értésének a nemzedékek között óhatatlanul kialakult eltéréseire, szemléletes példákkal mutatják be a kihalt szavak, az elfeledett szavak, illetve a kiveszőben lévő szavak apróbb-nagyobb különbségeit, végül röviden szólnak a szótár anyagának összeállításáról, majd a szócikkek felépítéséről.

Az Előszót, sőt a címoldalt is megelőzően igen figyelemre méltó idézet, egyfajta mottó nyitja a könyvet: egy igen-igen a témába vágó, metaforikus képek egész sorát felvonultató részlet Móra Ferenc Nyelvtanóra című írásából: „Nagy élő-víz a nyelv…, mindig frissíti magát…”

Alapvető eltérések a jelen szótár és egyik korai előfutára között

A Régi szavak szótárához (kisszótárához) hasonló célkitűzéssel jóval korábban is születtek már kiadványok a diákok számára, itt én elsősorban Tótfalusi István Vademecum című, a Móra Ferenc Könyvkiadónál 1983-ban megjelent könyvére gondolok. Abban a szótárban is ma már nem használatos, a diákok körében mindenképpen magyarázatra szoruló szavak vannak, ám főként idegen szavak. Tanulmányozva az éppen negyven éve megjelent könyvet, úgy gondolom, benne elsősorban görög és latin eredetű műveltségszavak, a mind az oktatásból, mind pedig a közéletből mára még inkább kiszorult elemek nagyon erősen túltengtek. A Tinta Könyvkiadó a régi szavak fő körét nem ezekben a máig is idegen csengésű szavakban találta meg, hanem egyrészt a belső keletkezésű, másrészt pedig a legkülönbözőbb (szláv, német, olasz, francia, török és természetesen akár görög és latin) eredetű, de szinte már jövevényszavakká vált egységekben: harács, korteskedik, kufár, mameluk, plezúr, plajbász, rébusz vagy éppen zsalugáter stb.

Régi szavak szótára

Tótfalusi szótára mindig utalt a szavak eredetére, s hosszabb-rövidebb példamondatok illusztrálják használati körüket. Érdekességnek is nevezhető, hogy mindkét szótár az abajgat igével indul, így tanulságos lehet a két rövid szócikket összehasonlítani:

  1. abajgat ige ◊ zaklat, nyugtalanít
  2. abajgat – zaklat, nyaggat, nyúz. Ne abajgasd már apádat, nem látod, mennyi a dolga? – Hajszol, kerget, nyugtalanít. Egész nap szegény kutyát abajgatják a komisz kölykei. – kiabál, óbégat, siránkozik. Óh Szó! jajgass, abajgass, kiabálj! (Babits: Egyfajta kultúra) – Hangutánzó vagy hangfestő eredetű szó.

A gyakran rajzokkal is illusztrált, a szócikkek végén tehát mindig szófejtéseket, etimológiát is adó Vademecum (= velem járó könyvecske) sok érdeklődő fiatalt segíthetett a szókincs kérdéseiben való eligazodásban. Az igazán érdeklődők előtt most további önálló kutatási feladat áll, ha a szójelentéseken túl pl. az etimológiára vonatkozó kérdések is foglalkoztatják. Viszont napjainkban jelentősen megkönnyíti a tanulók dolgát az internet által nyújtott, könnyen elérhető milliónyi adat.

Tegyük próbára a szótárat, nézzük meg, mit tud!

A Régi szavak kisszótárát forgatva egyszer csak Faludy György: Óda a magyar nyelvhez című versének sorai jutottak az eszembe, amelyek valósággal halmozzák „a kihalt, elfeledett, kiveszőben lévő” régi szavakat. S íme: közülük számosnak megtaláljuk a magyarázatát szótárunk lapjain. Amikor régebben olvastam a verset, a csillyehajók, a lápos aszók és a hasonló szavakat sokáig keresgéltem és több szótárat kellett fellapoznom, hogy rájuk találjak. Most csupán a battonyák/battonák/batonák értése miatt kellett a nyomozást az Új magyar tájszótárban folytatnom. (A mellékletben: Faludy György versében félkövérrel kiemelem a Régi szavak kisszótárában fellelhető szóalakokat.)

„Kihalt gyökök: tőzeggel súlyos rétek,
ahol a fák, mint holt igék, kiégtek.
Ős szók: a szemhatárról századok
ködéből még derengő nádasok,
gyepüs vápákon elhullt katonák,
s ti bíbicek, bölények, battonyák,
miket vadásztak vén csillyehajókról
lápos aszókon
.”
Faludy György: Óda a magyar nyelvhez

Miért is ajánlom a diákoknak szánt kisebb szótár gyakori forgatását? Ez a diákoknak szánt, rövidített változat is jól használható a fenti feladatra, azaz konkrét irodalmi művek (pl. Móricz-regények vagy -novellák, régi, de akár újabb költészetünk versei) régi, kihalt vagy mára nehezen érthető szavainak az értelmezésére. Nyilván nem lesz meg minden esetben az összes „szokatlan szó”, de a kutatás ízét és a rátalálás örömét is megérezhetik a tanulók.

nevtelen1.jpgOldalpár a Régi szavak kisszótárából

Faludy György: Óda a magyar nyelvhez

Most, hogy szobámban ér az est setétje,
te jutsz eszembe, Szent Gellért cselédje,
s ajkad, melyről az esti fák alól
először szólt az ének magyarul.
Arcod tatár emléke már ködös,
de titkunk itt e földön még közös
s a te dalod zsong minden idegemben
itt, idegenben.

Magyar nyelv! Vándorutakon kísérőm,
sértett gőgömben értőm és kísértőm,
kínok közt, gondjaimtól részegen,
örökzöld földem és egész egem,
bőröm, bérem, bírám, borom, míg bírom
és soraimmal sorsom túl a síron,
kurjongó kedv, komisz közöny, konok gyász:
mennyei poggyász.

Magyar szó! Ajkamon s gégém lazán
vont hangszerén lázam, házam, hazám,
almom-álmom, lovacskám, csengős szánom,
és dal a számon, mit kérnek majd számon: –
nincs vasvértem, páncélom, mellvasom,
de Berzsenyivel zeng a mellkasom
s nem győz le ellenség, rangomra törvén,
sem haditörvény.

Jöhetsz reám méreggel, tőrrel, ékkel,
de én itt állok az ikes igékkel.
Árkon-bokron kergethetsz hét világnak:
a hangutánzó szók utánam szállnak,
mint sustorgó füzesbe font utak
fölött alkonykor krúgató ludak,
s minden szavamban százszor látom orcád,
bús Magyarország.

Kihalt gyökök: tőzeggel súlyos rétek,
ahol a fák, mint holt igék, kiégtek.
Ős szók: a szemhatárról századok
ködéből még derengő nádasok,
gyepüs vápákon elhullt katonák,
s ti bíbicek, bölények, battonyák,
miket vadásztak vén csillyehajókról
lápos aszókon.

Magas hangok: szöcskék és tücskök rétje,
mély hangok: alkony violasötétje,
káromlások veszejtő vadona,
mondatszerkesztés pogány pagonya,
kötőszók: sok-sok illanó fodor,
s hangsúly, te vidám, hangsúly, te komor,
lelkünk dolmánya, szőtteses, világszép
s búzavirágkék.

Múlt T-je: történelmünk varjúszárnya,
karók, keresztek és bitófák árnya,
s melléknevek, gazdag virágbarázdák,
busák, buják, burjánzók és garázdák,
melyik vidám faeke nyomtatott?
S ti mellérendelt, kurta mondatok
mint paprika, ha füzére vereslőn
lóg az ereszről.

Ragok: szegények szurtos csecsemői,
kapaszkodtok s nem tudtok nagyra nőni,
és E-betűk serege: fekete
mezőn zsellérek koldus menete,
s ti kongó-bongó helyhatározók,
kukoricásban jó irányt hozók,
ban-ben-bim-bam: toronyból messze hangzó
könnyű harangszó.

Jelentőmód. Az aszály mindörökre
ráült a szürke, megrepedt rögökre.
Magánhangzó-illeszkedés! Kaján
törvénykönyvvé Werbőczi gyúrt talán?
Mi vagy? Fülledt ötödfél százada
robotba tört paraszt alázata,
vagy összhang, mely jövendő, szebb utakra
messze mutatna?

És főnevek, ti szikárak és szépek,
ti birtokos ragokkal úri népek,
országvesztők, elmozdíthatlanok,
s ti elsikkadt, felőrölt alanyok,
megölt vagy messze bujdosó fiak,
Hajnóczyk, Dózsák meg Rákócziak –
ó jaj nekünk, mi történt ennyi lánggal
és a hazánkkal?

Parasztok nyelve, nem urak latinja,
nem grófok rangja, de jobbágyok kínja,
magyar nyelv! fergetegben álló fácska,
hajlongasz szélcibáltan, megalázva –
s ki fog-e törzsöd lombbal hajtani?
Te vagy jelenünk és a hajdani
arcunkat rejtő Veronika-kendő
és a jövendő.

Magyar nyelv! Sarjadsz és egy vagy velünk
és forró, mint forrongó szellemünk.
Nem teljesült vágy, de égő ígéret,
közös jövő és felzengő ítélet,
nem hűs palackok tiszta óbora,
nem billentyűre járó zongora,
de erjedő must, könnyeinkben úszó
tárogatószó.

Ötletek a szótár további felhasználásához

Ám kiindulhat a szótárhasználat magából a szótárból is. Keressünk úgymond „neveket”, amelyeket a régiségben nem névként (is) használtak, s mit jelentettek? Ld.: attila/atilla, béla, bence, benjámin, döme, ferencjóska, gyula.

Feladatok sorát tűzheti ki a magyartanár diákjainak házi feladatként, ha szótárunk az iskolai vagy községi/városi könyvtárban, netán saját könyvespolcán rendelkezésre áll. Keressék meg a szótárban bizonyos foglalkozások (bakács, bakó, pákász), máskor madarak (bakcsó, bagó, dalabáj), emlősállatok (tevekecske, tevepárduc, tigrisló, féreg), növények, gyümölcsök (karórépa, zölddinnye) mai nevét, értelmezzék a régi használatot! Nagyon sok szó képviseli a természeti táj legkülönbözőbb alakzatait, avagy a századokkal ezelőtt élt magyar emberek mindennapjait, használati tárgyait, tevékenységeit; ezekből is érdekes, érdemes meríteni. És akár maguk a diákok is összeállíthatnak pl. valamilyen szempontot előtérbe helyező totót a többiek számára. (Az ötletek sora még folytatható.)

A jó pap is holtig tanul

A magyar nyelvet nagyon régóta tanulmányozó elemzőt is egy sor kisebb-nagyobb felfedezésre vezette a munka. Hiszen azt régóta tudjuk, hogy a gondolkodással kapcsolatos szókincsünk, főként igéink egy része konkrét cselekvésekre utal, ld. pl.: fontolgat, latolgat, mérlegel, tapasztal stb. Vagyis a tárgyak kézben tartása, súlyának megbecsülése, avagy tapintása, tapogatása az eredete ezeknek a kognitív folyamatokra utaló igéknek.

De hogy az aratás után a tarlón (tallón) vagy a szüret után a tőkéken vagy a gyümölcsösben a fák ágain maradt benge / bönge után való kutatás olyan további elvont igék kiinduló szava legyen, mint akár a könyvek lapjain tallózni, vagy újságokat böngészni, arra csak a szótár szócikkeinek tanulmányozása nyomán jöttem rá.

A szerkesztő munkájáról

A magyar kultúrának óriási szerencséje, hogy vannak olyan emberek, mint Kiss Gábor könyvkiadó és munkatársai, akik anyanyelvük szerelmeseiként ápolják és óvják, védik az eltűnéstől nyelvünk legapróbb kincseit is, mint amilyen egy-egy röpke szó (gaj, göb, lat, lob). Szinte kiérezni a sorokból, hogy milyen sok szeretettel válogatják, majd gondozzák a szavakat, forgatják, rakosgatják, s helyezik őket végül a szótárak megfelelő oldalaira, szinte új életet lehelve beléjük.

Bodnár Ildikó