Csallány Dezső élete és munkássága

1903. Szentes – 1977. Nyíregyháza

Írta Németh Péter. Megjelent az Archaeologiai Értesítő 104. évfolyama 259. oldalán 1977-ben.

A nyíregyházi Jósa András Múzeum harmadik kinevezett igazgatóját vesztette el 1977. március 28-án dr. Csallány Dezső kandidátus halálával. Élete a magyar múzeumok történetével forrt össze, mert édesapjában, Csallány Gáborban a Csongrád Vármegyei Múzeum alapítóját és igazgatóját tisztelhetjük. A kilenc testvér közül Csallány Dezső választotta a változatos életutú szülő legkedvesebb foglalatosságát, a régészet mesterségét. A szentesi gimnáziumi évek után a katonáskodás, majd a szentesi Járásbíróságon kisegítő díjnoki beosztásban a közhivatali működés (1926/29) hátráltatta az egyetemi tanulmányokat. Előbb államtudományi doktorátus a szegedi, majd a régészet tárgyköréből a filozófiai doktorátus a budapesti egyetemen (1932/33), végül ingyenes múzeumi szolgálat a Magyar Nemzeti Múzeumban, az Országos Néprajzi Múzeumban és a bécsi Naturhistorisches Museumban alapozták meg a régész elméleti felkészültségét.

csallany_dezso_igazolvanykepe.jpg

Csallány Dezső

A világválság éveiben az elhelyezkedés reménye nélkül mint tiszteletbeli múzeumi segédőrt Csongrád Vármegye Törvényhatósága alkalmazta tiszteletdíjas vármegyei közigazgatási gyakornokként. Ám a nappal végzett közigazgatási teendők után az éjszaka csöndes óráiban régészeti cikkein dolgozott Csallány Dezső, s ezt a szorgalmat honorálta a Szegedi Városi Kisgyűlés 1936-ban, amikor a szegedi Somogyi Könyvtár és Városi Múzeum őrének, majd igazgatójának választotta meg.

1944-ben katonai szolgálatra vonult be, majd a hadifogságból hazakerülvén rövid időre állhatott ismét a szegedi múzeum élére. A MOK mint városi alkalmazottat nem vette át állami szolgálatba, s ezért nyugdíjazták. Alkalmi munkákból élt s tartotta el népes családját 1954-ig, amikor sohasem szünetelő publikációs tevékenységét is látva, a nyíregyházi Jósa András Múzeum vezetőjévé nevezték ki. Szívós munkával szerzi meg a vidéken dolgozó régészek közül elsőként a történettudományok kandidátusa címet (1960), s a múzeumok tanácsi kezelésbe történő átadása után 1962-ben a Szabolcs-Szatmár megyei Múzeumok igazgatósága vezetője lett. Megyei múzeumigazgatóként 1972-ben vonult nyugdíjba, ám haláláig dolgozott: előbb a beregsurányi ásatások eredményeit foglalta össze, utóbb a hunavarszékely rovásírások összehasonlításán dolgozott. Utolsó dolgozata is e kedvelt témakörben jelent meg 1976-ban a Pittioni-Emlékkönyvben.

csallan-dezso-laszlo-gyula-rajza-1950.jpgLászló Gyula rajza Csallány Dezsőről (1950)

Csallány Dezső, a régész a népvándorláskor kutatásának Európa-szerte ismert képviselője volt. Első dolgozata, doktori disszertációja a kunszentmártoni avarkori ötvössírról ma is mintaszerű leírásában, értékelésében. Hasonlóképp a kora avarkori edények összefoglalása a Dolgozatokban, tanulmánycsokra pedig a Szegedi Városi Múzeum Kiadványai 1943-ban megjelent kötetében a Dél-Alföld gepida lelőhelyeiről már előrevetítették a későbbi nagy összefoglalások lehetőségét. A Folia Archaeologicában, a Dolgozatokban, az Archaeologiai Értesítőben, majd a világháború után az Antik Tanulmányokban, az Acta Antiquában közzétett cikkek voltak az Akadémiai Kiadónál megjelent összegezés (Archäologische Denkmäler der Awarenzeit in Mitteleuropa. Bp. 1956) előzményei. S bár a korabeli magyar kritika a több mint ezer tételt összegező leletkatasztert a vártnál hűvösebben fogadta, sikerét mégis az bizonyítja, hogy tucatnyi európai folyóirat recenzálta. Ez a fogadtatás tette lehetővé, hogy kandidátusi disszertációja is hamarosan megjelenjék [Archäologische Denkmäler der Gépidén im Mitteldonaubecken. (454–568) Archaeologica Hungarica 38 Bp. 1961]. A hatvanadik életévéhez közeledő kutatónak korábbi munkáira, illetve a szegedi, szentesi múzeumokban őrzött leletanyagra támaszkodó összefoglalása hozta meg az igazi tudományos sikert. E könyvet több mint húsz helyen ismertették, köztük a szakma legrangosabb folyóirataiban, s Csallány Dezsőt több európai tudományos társaság is tagjává választotta. Igaz, ez a mű szerkezetében nem éri el korábbi, kisebb dolgozatainak színvonalát, ám nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy abban az időben a vidéki múzeumok anyagi dotációja nem tette lehetővé a kor színvonalához méltó (fénykép, rajz stb.) munkák elkészítését. Mégis, a leletanyag közzététele nagyban elősegítette germán kutatásunk továbbvitelét.

a_szekely_rovasiras_cimlap.jpgCsallány Dezső: A székely-magyar rovásírás emlékei 

Csallány Dezső a nyíregyházi múzeumban nem vonhatta ki magát a nagy elődök, Jósa András és Kiss Lajos munkásságának folytatásától. Ez nagyszerű honfoglalás kori leletegyüttesek, a honfoglaló nők hajfonatkorongjainak és veretes lábbelijeinek mintaszerű közlése mellett abban is megmutatkozott, hogy a Jósa András Múzeum Kiadványai sorozatban megjelentette a múzeumalapító régészeti vonatkozású hírlapi cikkeit, a Kiss Lajostól összeállított irodalmi munkásság jegyzékét. Igazgatósága alatt indította el a Jósa András Múzeum Évkönyve köteteit, a Szabolcs-Szatmári Füzeteket.

A Múzeum Évkönyvében publikálta 1963-ban A székely-magyar rovásírás emlékei c. összefoglaló munkáját.

0134.pngRovásírás ábécéjét magyarázó táblázat a könyvből (1)

A megyei múzeumi szervezetek létrehozásával helyes mederbe terelvén a múzeumalapítási szándékokat, a tájmúzeumi hálózat kiépítésén fáradozott sikerrel. 1972-ben utódjának az átalakítás alatt álló új központi múzeumépület mellett öt tájmúzeum és négy emlékház-emlékszoba gondját, továbbfejlesztési elképzeléseit adhatta át.

0135.png

Rovásírás ábécéjét magyarázó táblázat a könyvből (2)

Szabolcs-Szatmár megyében igazi otthonra lelt Csallány Dezső. Ez megmutatkozott magas állami, társadalmi kitüntetésekben: a Szocialista Kultúráért, a Munka Érdemrend ezüst fokozata, a Móra Ferenc-díj, a Rómer Flóris-érem birtokosa volt. Elhunyta ezért nemcsak a magyar régészetnek veszteség, de nehezen pótolható űr Szabolcs-Szatmár megye tudományos életében is.

Csallány Dezső főbb művei

 • A kunszentmártoni avar kori ötvössír. Goldschmiedegrab aus der Avarenzeit von Kunszentmárton: Ungarn (1933)
 • Kora avar kori sírleletek: Grabfunde der Frühawarenzeit (1939)
 • Kora avar kori edények Magyarországon (1940)
 • A szentes-nagyhegyi gepida sírlelet (1939) és régészeti kapcsolatai (1941)
 • Gyöngycsüngődíszes gepida fibulák (1943)
 • Az avarok varkocs fésűje (1943
 • A Deszk D számú temető avar sírja (1944)
 • Archäologische Denkmäler der Awarenzeit in Mitteleuropa: Schriften und Fundorte (1956)
 • A bizánci fémművesség emlékei. 2. Bizánci csatok, csatveretek (1957)
 • Az átoházabilicicsi avar kori sírleletek (1957)
 • Jósa András (1834–1918) irodalmi munkássága [Biobibliográfia] (1958)
 • Jósa András régészeti és múzeumi vonatkozású hírlapi cikkei, 1889–1907, 1-2. köt. (1958)
 • A székely-magyar rovásírás emlékei (1963)
 • Der awarische Gürtel (1962)
 • Byzantinische Schnallen und Gürtelbeschläge mit Mankenmuster (1962)
 • Népvándorláskori bizánci régészeti kapcsolataink (1965)
 • A székely-magyar rovásírás történetéhez (1966)
 • Neue Ergebnisse der awarenzeitlichen Forschungen in Ostungarn (1968)
 • Székely rovásírásos szövegek megfejtése (1970)
 • Jósa András (1834–1918) múzeumi és hírlapi cikkei [Biobibliográfia] (1978)

A kötet kedvezményesen megvásárolható a TINTA Könyvkiadó webboltjában: www.tinta.hu.