Sebestyén Géza a nyelvelméletről

Sebestyén Géza: Nyelv és nyelvtudomány. A nyelvelmélet alapjai. Bp.: Kir. Magyar Egyetemi Nyomda 1939. Reprint, Simoncsics Péter utószavával. Bp.: Tinta Könyvkiadó 2020.

A kötet szerzője „egykönyvű nyelvész”, az elsősorban könyvtárosként, a könyvtárügy megbecsült fejlesztőjeként ismert Sebestyén Géza (1912. március 14. Nagyvárad – 1976. április 5. Budapest). A gimnáziumot Veszprémben, az egyetemet Budapesten végezte el, itt szerzett magyar–német szakos tanári oklevelet. 1936–37-ben ösztöndíjjal a bécsi Collegium Hungaricumban tanult. 1937-ben az Országos Könyvforgalmi és Bibliográfiai Központba került, a könyvtárosi gyakorlatot az intézménnyel egy épületben levő Egyetemi Könyvtárban szervezte meg. Eredetileg általános nyelvészettel akart foglalkozni, de hamarosan megszerette a könyvtárosi pályát. 1944-ben átszökött a fronton, és Debrecenben szolgálatra jelentkezett az Ideiglenes Nemzeti Kormánynál. Egy ideig ő volt a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium egyetlen tisztviselője. A kormány Budapestre költözése után a művelődéspolitikai osztályt vezette – itt kidolgozta a demokratikus művelődéspolitika alapelveit –, majd az újonnan szervezett könyvtári osztály vezetője lett. Megpróbálta az egymástól elszigetelten működő könyvtárakat hálózatban egyesíteni, és 1947-ben elkészítette az első könyvtári törvényt, amely azonban nem került országgyűlési tárgyalásra. 1948–49-ben az Országos Könyvtári Központ osztályvezetője volt. 1949-től a Műszaki Egyetem könyvtárában dolgozott, irányította a teljes anyag újbóli katalogizálását, megtervezte a tájékoztató munkát, és megkezdte a tanszéki könyvtári hálózat megteremtését. Ennek érdekében készítette el az Útmutató tanszéki könyvtárosok számára (1953) című füzetét. Közben az Eötvös Loránd Tudományegyetemen könyvtártant adott elő, ennek anyagából állította össze a Sallai Imrével közösen írt A könyvtáros kézikönyve (1956) című alapvető művet. 1958-ban kinevezték az Országos Szécsényi Könyvtár helyettes főigazgatójának. Itt megszervezte és egy ideig vezette a Könyvtártudományi Módszertani Központot, ahol elméletileg tanulmányozták a helyes módszereket, tanfolyamokat szerveztek, kiadványokat jelentettek meg és általában koordinálták a könyvtári munkát. 1959-ben határozta el a minisztertanács, hogy az Országos Szécsényi Könyvtár az újjáépítendő budavári palotában kap új otthont. Sebestyén terveket készített a várbeli elhelyezésre (Új nemzeti könyvtárunk a Várban, Farkas Lászlóval, 1960), és felkészítette a könyvtárt a költözés után igényesebb szolgáltatásokra. Az építkezés elhúzódása miatt a részlettervekkel haláláig foglalkozott. Sokat tett a nemzeti bibliográfia rendszerének kibővítése érdekében, megindította a Magyar Folyóiratok Repertoriuma mellékleteként a Hungarica. Külföldi Folyóiratszemlét és a Külföldi Magyarnyelvű Folyóiratok Repertoriumát. Sok éven át elnöke volt az Országos Dokumentációs és Könyvtári Szabványosító Bizottságnak, tagja a Nemzetközi Tudományos és Műszaki Információs Rendszer magyar tanácsának és főszerkesztője a Könyvtári Figyelőnek. Számos tanulmánya jelent meg a szakfolyóiratokban. További, a könyvtártan szempontjából jelentős művei: A könyvtári utasítások problematikája a külföldi szakrendszerek tükrében (1962) és Könyvtártan (Sallai Istvánnal, 1967).


Sebestyén Géza

Sebestyén doktori disszertációja jelen könyv, a Nyelv és nyelvtudomány (1939) című munkája volt. Ezen értekezés témavezetője pedig a magyar strukturalista nyelvészet első nagy alakja, maga Laziczius Gyula volt. Sebestyén nyelvtudományi munkásságát, jelen könyv utószavának (121–131. o.) szerzője, Simoncsics Péter értékelte. Simoncsics egy korábbi, tudománytörténetiParadigmaváltás légüres térben könyvében az 1930-as évek magyar nyelvészetében egy 1930-as évekbeli „paradigmán kívüli” csoportot tárgyalt, amelynek Karácsony Sándor, Laziczius Gyula és Lotz János voltak a tagjai, s negyedikként éppen az „egykönyvű” Sebestyén Géza munkásságával foglalkozott (Paradigmaváltás légüres térben. Karácsony Sándor, Lotz János és Laziczius Gyula kísérletei a magyar grammatika megújítására a XX. század 30-as éveiben. Bp.: TINTA Könyvkiadó 2005: 100–110).

Sebestyén a nyelvtudomány korabeli válságát két, az 1860-as években Németországban jelentkezett szemléletmód vitájából eredeztette. Ezek egyike a nyelvet a természeti jelenségek közé soroló „naturalizmus” (fő képviselője August Schleicher), másik a nyelvet „saját belső meghatározottságából” magyarázó „szubjektivizmus” (fő képviselője Heymann Steinthal). A szerző a „naturalizmus” és „szubjektivizmus” ellentétpárjával értékelte a korabeli nyelvészeket és a nyelvelmélet kérdéseihez is hozzászóló filozófusokat, így a német Erdmund Husserlt és Ernst Cassirert. Az 1930-as években fokozatosan teret nyerő strukturalizmus vezéralakjának, a svájci Ferdinand de Saussure nézeteit Sebestyén szerint „szubjektivizmus” jellemezte (17–18. o.). A szerző széles körű tájékozottságára jellemző, hogy még a korabeli afáziakutatás eredményeit is hasznosította (23–26. o.).

Nyelv és nyelvtudomány
Sebestyén Géza: Nyelv és nyelvtudomány

A szerző mesterének, Laziczius Gyulának a nézeteivel összhangban a strukturalizmusnak először rendszeresen a fonológiában alkalmazott elveit is példának hozta. „A fizikust is érdekli a hang, de a nyelvészt egészen másként érdekli. A nyelvész számára nem a materialitása a lényeges, hanem a szervezettsége, szóval a benne megnyilvánuló szellemi rend. A fonológia hatalmas érdeme, hogy a régi hangtan materializmusával szemben a nyelvi hangok szervezettségét kezdte kutatni. Ezt az eljárásmódot kell kiterjeszteni a nyelv testének egész vizsgálatára” (77. o.). Ez a program meg is valósult a XX. század nyelvészetében. Sebestyén a korabeli nyelvtudományból többször említette a német Leo Weisgerbert (71., 77., 81., 115. o.), aki a jelentéstanban juttatta érvényre a strukturalista elveket.

Sebestyén egy másik, további programja a mai nyelvészek számára is megszívlelendő. „A nyelvészetben a nagy belső összefüggéseket keresni, ez a nyelvészetnek talán legméltóbb, de egyben legnehezebb feladata. Hallatlan nehézségének az az oka, hogy egyszerre két dolgot követel meg a tudóstól: igen nagy anyagismeretet és igen nagy áttekintő, szintetizáló képességet. Az utóbbi szárnyakat ad, az előbbi megment az üres spekulációktól” (98. o).

Kicsi Sándor András