Beniczky Péter: Magyar rithmusok

A TINTA Könyvkiadó 2019. december 11-én mutatta be Beniczky Péter Magyar rithmusok című kötetét - Balázsi József Attila előadásának írott változata olvasható alább.

Ritkán hallható manapság a XVII–XVIII. században oly népszerű Beniczky Péter (1603 k. – 1664) neve. Magyar rithmusok (1664, Nagyszombat) című verseskötete ‒ miként már a címe jelzi ‒ két részből áll: az elsőben (1–157) istenes versei olvashatók, a másodikban (158–300) rímbe szedett „közönséges [általános] magyar példabeszédei”.

A Balassi-strófában[i] írt műveket a poéta halála után végrendelete értelmében barátja, Bartók István esztergomi kanonok adta ki. Beniczky a versek közé vegyítette Nyéki Vörös Mátyás nyolc munkáját és Rimay János egy énekét is, továbbá a kötet végére illesztette egy ismeretlen szerző versét (A’ világ fiaitol intő végbucsúzása egy Nemes Személynek). Bartók István gyakran „némi correctiot tett” a kéziraton, mert nem mindig volt kibékülve a rímmel, vagy túlságosan világiasnak érezte a megfogalmazást. Például a „kis örömért, egy s két csókért metszéd meg torkát”[ii] az ő átigazításában így hangzik: „Kis örömért, s vigaságért metczéd meg torkát” (A’ Szerencsének tündéres mi vóltáról). Tehát a lírai torokmetszés szerinte szépen beleillett a vers hangulatába, de a könyörtelen csók nem. A szerelem egyébként sem gyakori témája. Így ír róla: „Nem lat a’ szerelem, / Nincs nála értelem / Nem néz iffiat, sem aggot” (198.), „Rögzöt sérelembül / S-bolond szerelembül / Eszre ritkán hozatnak” (202.).

1261685.jpg

Bár az első kiadás példányai elvesztek, a költeményeknek 1803-ig 16 kiadásuk jelent meg (Petrik 1880: 230, RMKT 12: 741). Mivel a versek keletkezési idejéről nincsenek adataink, azokat abban a sorrendben szokás közreadni, ahogyan a nyomtatványok és az 1668-as kéziratos másolat tartalmazza. Kis-Viczay Péter 1713-as latin‒magyar közmondásgyűjteményében minduntalan idézi őket. Többnek készült latin fordítása,[iii] és kétszázhúsznak ismerjük szlovák nyelvű, Beniczky által írt változatát is. Ezek is Balassi-strófában íródtak, de itt nem három, hanem négy sor képez egy versszakot. A költő nem hiteles versei a szlovák változatból hiányzanak, s a példabeszédek végén álló, nemes személyt sirató ének helyett a szlovákban egy Beniczkyre emlékeztető Supplementum[iv] (Toldalék) áll. Néha a magyar szöveg segít hozzá a szlovák változat értelmezéséhez, máskor pedig fordítva; a szerző bravúrosan variálgatja a témát mindkét nyelven.[v] A szlovák versek kézirata 1652-ből való, és 1873-ban publikálta őket František V. Sasinek. 2002-ben kétnyelvű válogatás jelent meg belőlük Dunaszerdahelyen.

A költő életének korai szakaszáról aránylag keveset tudunk, így csak föltételezhetjük, hogy gyermekkorában szülei házinevelőt tartottak mellette, ezt jobbnak vélve az iskoláztatásnál. Beniczky maga is megemlíti: „Nem laktam Oskolát én a tanúlásért, Ezt értvén, ne gúnyoly engem rithmusimért” (Bé-fejezése e’ Verseknek). Költészete arról tanúskodik, hogy ismerte a klasszikus írókat, és már ifjúkorában verselt latinul.

Beniczky a Balassi-hagyományt folytatva istenes, vitézi és moralizáló költeményeket írt, melyek gondolatmenetét nemegyszer Pázmány imádságaiból állítja össze. Tizennégy bűnbánó énekében a szerző a vétkein kesereg: siratja többek közt káromkodásait, másokat csábító szempillantásait és trágár szavait, „kit mondatott vele bor” (Magával való lelki-szám-vetés).

A kötet második része 248 példabeszédet tartalmaz magyarázatukkal együtt. A manierizmus és a barokk túlzásai nélkül, egyenletesen áradó, szépen rímelő, formailag kiérlelt verseiben kora közhelyeit írja meg.

13-kissg-beniczky.jpgKiss Gábor, a kiadó igazgatója a hasonmás kiadással a kezében

 

A közmondásvers nem hazánkfia találmánya. Az új műfaj megteremtője John Heywood (1497 k. – 1580 k.), aki nem csupán összegyűjtötte kora 600 angol közmondását (1546), hanem játékos költeményekké szerkesztette őket.[vi]

Külön drámai műfaj is sarjadt a közmondásokból: a XVII–XVIII. századi francia szalonokban terjedt el a proverbe dramatique [drámai közmondás], az általában egyfelvonásos színdarab, amely egy-egy közmondásra[vii] épült, és annak igazságát igyekezett bizonyítani.

Hogyan is dolgozza fel Beniczky korának kedvelt közmondásait, axiómáit, erkölcsi oktatásait? Mindegyik egy-egy igazság megállapításával kezdődik. Ezt a további hármas sor követi, amely vagy logikusan folytatja a fölvetett igazságot, vagy szabad asszociáció alapján más területről vesz kevésbé hasonló, de képzettársítással kapcsolható példát. Mindenütt a forma uralkodik a tartalmon, s az utolsó sorokban, miként Erdélyi János joggal megjegyzi, a szerző „versekbe nyujtá ki a tömör rövidséget” (Erdélyi 1851: 450).

Az említett módszert illusztrálja a 109. vers:

Közmondás

Szál-fa nem erdö.

 

 

Taliga nem szekér.

 

 

Az ember csak egy szám.

Beniczky feldolgozásában

Egy szál-fa nem erdö,

Bár légyen a’ fenyö,

Nem mondatik ligetnek;

Taliga nem szekér,

El-vonnya egy öszvér,

Kicsiny terh hat ökörnek:

Egy Ember csak eg’ szám,

Nem férhet rá töb hám,

Meg nem felel kettönek.

Mindamellett a versek költői értékét nem a logikai vázuk, hanem a bennük alkalmazott nyelvi-poétikai alakzatok szabják meg. Két példa: „Éltem gyenge üveg, / s Víz buborék süveg […] / s Csügg czérna szálon lelkem” (Más azon törödelemmel való könyörgés), „Fülemüle ágon / Függ, csak kicsin szálon, / Álom reá ne érjen. / Addig szóll, s-énekel, / Még a’ tajték vérrel / Kicsiny száján eredgyen” (A’ kivánatos Kikeletnek gyönyörüségérül).

02-balazsi-arany-penna.jpgBalázsi József Attila

Bölcsességeit a költő néha az ókori klasszikusokból meríti. Versbe szedi például azt az Anaxagorasznál és Diogenésznél megtalálható, szóláshasonlatot tartalmazó mondást, hogy A törvény olyan, akár a pókháló: a kis legyeket megfogja, a nagyobb bogarak keresztüljutnak rajta:[viii] „Mostani igasság, / Ábrázolt ravaszság / Hasonló pók hálohoz. Kit el-szaggat bogár, / Muskának[ix] erös zár” (77.).

Néhány példabeszéd forrása Zrínyi egyik-másik költeménye. A következő a Szigeti veszedelem motívumát gyúrja át:

Zrínyi: Szigeti veszedelem

Csusz haszontalanul rút kigyó az réten,

Semmit nem törődik unalmas vénségén,

Ű megiffiadik, mikor jün kedvében,

Elveti vén bőrét s megifjul testében:

[…]

 

Csak maga egyedül az nyomorult ember,

Az ki gyors vénségérül soha meg nem tér.

Beniczky átdolgozásában

A’ kígyó meg-ujjúl,

Az hangya szárnyosul,

Ha érkezik vénsegre;

Szarvas meg-iffiúdik,

A’ Sas le-vetkezik

Nagy hoszú esztendökre,

Csak ember nyomorúlt,

Romlott, és megszorult

Kicsiny, s-rövid üdökre.

Petőfi a kutyák és a farkasok sorsát összehasonlító jelképes versének előzményét Beniczky példabeszédes ritmusai (139.) rejtik. Ezenkívül a 4. versben ószövetségi motívumra bukkanunk,[x] s a 150.-ben pedig Aiszóposznak a kutyáról és a hús árnyékáról szóló meséjére[xi] találunk utalást.

Végül néhány további példa a feldolgozott közmondásokra:

Közmondás

Más kárán tanul az okos

Beniczky feldolgozásában

90.

Mások veszedelmén,

Botlásán, s-el estén

Boldog szokott tanúlni.

Öndicséret gyalázat

12.

Job más rollad szóllyon

S-téged magasztallyon

Hogy nem a’ magad nyelve.

Nem mind arany, ami fénylik

65.

Nem csak arany fénlik

Agyag is tündöklik:

Midőn a Nap rá-szolgál.

Jobb ma egy veréb, mint holnap egy túzok

67.

Ne mond jób ma túzok

Hogy sem holnap tulok.

Ki mint veti ágyát, úgy alussza álmát

93.

Mert ki jol vet ágyat,

Talál nyúgodalmat,

Annak álma édes méz.

Aki másnak vermet ás, maga esik bele

103.

Ki vermet ás másnak,

Meg lássa magának,

Ne légyen koporsója.

Rövidke ismertetésemet hadd fejezzem be Beniczkynek a Bé-fejezése e’ Verseknek című zárórészből vett soraival:

Süketnek két mesét nem szokás mondani,
Tótok is gyakorta azt szokták szóllani,
Hogy bolondnak kovács nem tud észt koholni.[xii]
Irtam, a’ mit irtam, ha tudod érteni. 

Balázsi József Attila

Irodalomjegyzék

Benický Peter 2002. Gyémánt hasad vértűl. Válogatott magyar és szlovák versek. Dunaszerdahely [Dunajská Streda], Lilium Aurum.
Conde Tarrío, Germán. La littérature et le proverbe, la proverbe et la littérature.
Csanda Sándor 1985. Beniczky Péter magyar és szlovák példabeszédei. Irodalomtörténeti Közlemények 89: 259–270.
Erdélyi János 1851. Magyar közmondások könyve. Pest, Kisfaludy Társaság. [Hasonmás kiadása: Budapest, TINTA Könyvkiadó, 2018.]
Gáspár Imre 1873. Beniczky Péter XVII-dik századi magyar költő tót versei. Vasárnapi Ujság 45: 540‒541.
Kis-Viczay Péter 1713. Selectiora adagia Latino–Hungarica. In gratiam & usum scholasticæ juventutis collecta et in Alphabeti Seriem concinnata. Bartphæ, Typis Civitatis.
Kovács Dezső 1906. Beniczky Péter élete és költészete. Irodalomtörténeti Közlemények 16: 385–424.
Kovács Sándor Iván 2002. Beniczky Péter. Felföldi íróportrék. Palócföld 48: 281–293.
Magyar rithmvsok, Mellyeket irt Nemzetes BENICZKY PETER Szentelt Vitéz. Elsö Része szép Isteni dicséreteket, és pœnitentia tartásra inditó Énekeket foglal magában. Második Közönséges Magyar példabeszédeket szép oktatással: Kit mostan jobban és tisztábban ki-bocsátot: LÖTSEN, Brewer Samuel. Anno 1675.
Peter Benický 1887. Slovenské Pohľady 7: 276‒278. [Alexander Lombardini rövid Beniczky-életrajza a Slovenský Plutarch cikksorozat 124. közleményében jelent meg.]
Petrik Géza 1888. Magyarország bibliographiája. 1712–1860. Könyvészeti kimutatása a Magyarországban s hazánkra vonatkozólag külföldön megjelent nyomtatványoknak. 1. kötet. Budapest, Dobrowsky Ágost.
RMKT 12 = Varga Imre – Cs. Havas Ágnes – Stoll Béla szerk. 1987. Régi Magyar Költők Tára. XVII. század. 12. kötet. Budapest, Akadémiai Kiadó. 87–217, [jegyz.] 738–752. [Az 1670. évi kolozsvári kiadás alapján közölt szöveg.]
Sasinek, V. František 1873. Archív starých česko-slovenských listín písemností a dejepisných pôvodín. Turč. Sv. Martin. Diel II. sväzok I, 1–50.
Turóczi-Trostler József 1936. Beniczky Péter latin fordításban. Irodalomtörténeti Közlemények 4: 443–446.

[i] A kilencsoros versszak az európai költészetben már Balassi előtt is megtalálható (Giacopone da Todi, Peter Hebert). Szerkezete: a a b c c b d d b. A páros rímek után a harmadik, hatodik és kilencedik sor ríme ismétlődik. Hazánkban a XVIII. században a poéták kedvelt strófája.

[ii] Az 1670-es kolozsvári kiadásban ez olvasható, akárcsak az RMKT 12. kötetében közölt szövegben. • Technikai okok miatt az eredetiben szereplő, a mai nyomdászati gyakorlatban nem használt betűket (o feletti e = ö, u feletti e = ü, sétabotszerű betű = s, integráljel = s) korszerűsítettük. Az egybe- és különíráson, a mássalhangzó-kettőzésen és a mondatzáró írásjeleken nem változtattunk.

[iii] 1688: Apáti Miklós, 1725: Pottornyai Simon.

[iv] Ennek szövege a foglalkozások és a tudományágak gúnyos bemutatása. Magyar változata eddig nem került elő.

[v] A verseket tartalmazó kódex jelenleg a pozsonyi Egyetemi Könyvtár kézirattárában tanulmányozható. 9 ´ 6 cm nagyságú, s minden lapján egy 12-soros Beniczky-vers olvasható.

[vi] A Better one bird in hand, than ten in the wood “Jobb egy madár a kézben, mint tíz az erdőben” [~ Jobb ma egy veréb, mint holnap egy túzok] közmondáshoz a következő megjegyzést fűzi: „Better for birders, but for birds not so good” [Jobb a madarászoknak, ám a madaraknak nem annyira jó].

[vii] Két gyakori példa: Tel maître, tel valet ’Amilyen az úr, olyan a szolgája’, On ne connaît point le vin au cercle ’Jó bornak nem kell cégér’ (Conde Tarrío 9). • Beniczky a második közmondást így dolgozza fel: „Nem kell ottan czégér, / Hanem torok, s-hébér [lopó], / A’ hol jó bort kezdenek, / Mert bort nem czégérrül, / Hanem jó izirül / A’ korcsomán dicsirnek, / Lányt sem koszoruért, / De jó erkölcsiért / Leg hamarébb el-vésznek”.

[viii] E kifejezés egyszerűbb változata is gyakori volt a középkorban, vö. német Eyn braem nit jn dem spynnweb klaebt, Die kleynen mücklin es behebt “A bögöly nem ragad bele a pókhálóba, de az apró legyet/szúnyogot elfogja” (1494), spanyol La telaraña suelta al rato, y la mosca apaña “A pókháló elengedi az egeret, és elfogja a legyet” (1555).

[ix] Muska (szlovák muška): 1. apró légy 2. szúnyog.

[x] „Az Isten sziveket / Meg-visgál, s-veséket, / Lát minden gondolatot” (vö. Jer 17,10).

[xi] „Mert Esopus ebe / Arnyéknak örülve, / A’ konczot-is el veszti.”

[xii] Vö. szlovák Komu pánboh nedaruje, tomu kováč neukuje “Akinek az úristen nem ad [észt], annak a kovács se kohol”.