Anya-nyelv-csavar alátét nélkül.

TINTA blog

Diákok aranyköpései 16.

Hosszú és többrétű pedagógus pályámon nem kevésszer találkoztam a diákok megmosolyogtató elírásaival, tévedéseivel és tévesztéseivel. Gyűjteni kezdtem őket a dolgozatokból, az érettségi munkákból, a felvételi vizsgák anyagából. Aztán a mások által közzétetteket is csatoltam a szépen gyarapodó anyaghoz. A hibák sokfélesége a pedagógusokat szembesítheti tanításuk hiányosságaival; a tanulókat figyelmeztetheti a pontosabb gondolkodásra, kifejezésre, stílusra; az olvasónak néhány derűs percet adhat ebben a szomorúan kavargó világban.

A vers végén levonhatjuk a végső konfúziót.

Nagy László alapján a felbőszült idegállapot a halálfej-eszmék miatt alakult ki.

A melodráma = munkásdráma.

Előadásra kerül egy diáktárs rendezésében mindenféle segédeszközök nélkül Tartuffe Fösvény című vígjátéka.

Az 5. versszakban a költő halálán van, s ettől szenved, amely szenvedés kínszenvedés, s eközben visszaemlékezik kedvesére, kedvesét a magasba emeli. Oltani szeretne, de már nem tud.

A költő értékei, azaz a gyümölcsoltás módszere ellentétben áll az 1969-es kommunista politikai értékrendszerrel.

https://www.agraroldal.hu/kep/730x400/1013810.jpg

Tovább olvasom
Címkék: aranyköpések

A szóismétlés nem stílushiba?

Nyelvi tévhitek 30.

A nyelvi tévhitek tekintélyes részéről elmondható, hogy bennük van ugyan az igazság magva, vagyis egy bizonyos szabály a maga helyén érvényes, ám a köztudat nem veszi figyelembe, hogy illetékességének határai vannak.

Bizonyára mindenki megtanulta már az általános iskolában a fogalmazás aranyszabályaként, hogy a szóismétlés csúnya, a szóismétlést kerülni kell!

No persze joggal lendül meg a tanító nénik vagy magyartanárok piros ceruzája a nyolc-tíz-tizenkét éves gyerekek ilyesféle mondatai láttán: Tegnap kirándulni voltunk. Én nagyon szeretek kirándulni. Én a legjobban az állatkertbe szeretek kirándulni. De oda sajnos ritkán rándulunk ki. De azért a tegnapi kirándulás mégis tetszett.

Bizonyára megkapják a gyerekek a jó tanácsokat is az ilyen egyhangúság kivédésére: használjunk az ismétlés helyett rokon értelmű szavakat és kifejezéseket, kerüljük az azonos mondatkezdést s hasonlókat.

Azt viszont többnyire nem hallják oktatóiktól, sem ekkor, sem később, hogy a szóismétlés nem kizárólag hiba, hanem fontos és kifejező stiláris eszköz is lehet. Költők és írók gyakran élnek vele. Egy szó vagy szócsoport megismétlésével lehet kiemelni vagy nyomatékosítani a fontos közlendőt, a hallgató (vagy olvasó) figyelmét ébren tartani, az érzelmi hatást fokozni, a távolabb eső részmondatok összetartozására a figyelmet felhívni. A bizonyító erejű példák számosak:

A magyarok istenére esküszünk,
Esküszünk,
Hogy rabok tovább nem leszünk!

(Petőfi: Nemzeti dal) 

https://www.magyarkurir.hu/img1.php?id=112748&img=c_petofi_nemzetimuzeum.jpg

Tovább olvasom

A „suksük-nyelv” veszélyezteti a közlés pontosságát?

Nyelvi tévhitek 29.

A nyelvi műveltség nem túl magas szintjén is általánosan tudott dolog, hogy a -t tövű igék jelen idejében, a tárgyas ragozás során komoly hiba a kijelentő helyett a felszólító mód alakjait használni. Vétség tehát kijelentő mondatban látjuk, tartja, választják, feszítjük helyett azt mondani: lássuk, tartsa, válasszák, feszítsük. Ez a jelenség különben, ahogy a példák mutatják, csak a mély hangrendű igéknél, ott is az egyes szám harmadik személyében és a többes számú alakokban, valamint magas hangrendűeknél a többes szám első személyű alakban lép fel. Ahogy a válasszák mutatja, a -szt tövű igék esetében a felszólító módban nem ts, hanem ssz elem áll elő.

https://images.pexels.com/photos/1550337/pexels-photo-1550337.jpeg?auto=compress&cs=tinysrgb&w=1600"Ezen a napon válasszák/választják meg a miniszterelnököt"

Tovább olvasom

Diákok aranyköpései 15.

Hosszú és többrétű pedagógus pályámon nem kevésszer találkoztam a diákok megmosolyogtató elírásaival, tévedéseivel és tévesztéseivel. Gyűjteni kezdtem őket a dolgozatokból, az érettségi munkákból, a felvételi vizsgák anyagából. Aztán a mások által közzétetteket is csatoltam a szépen gyarapodó anyaghoz. A hibák sokfélesége a pedagógusokat szembesítheti tanításuk hiányosságaival; a tanulókat figyelmeztetheti a pontosabb gondolkodásra, kifejezésre, stílusra; az olvasónak néhány derűs percet adhat ebben a szomorúan kavargó világban.

József Attila: Óda – elemzésrészletek

A költőt érzelmei már magából is kiforgatták: „hallom, amint fölöttem csattog, ver a szívem”.

A nő belső szerveit járja végig a költő.

Szántó Judit ugyanis nem tudott a költő asszonyává, anyjává válni.

József Attila az elmerengés első periódusában figyelve magát, rádöbben elgondolatiasodott, elidegenedett petyhüdtségére.

Az Óda negyedik részében a fokozatos kibontakozás során végigjárhatjuk a szeretett nőt kívül-belül.

https://cdn.nwmgroups.hu/s/img/i/1604/20160408jozsef-attila-2016.jpg

Tovább olvasom

A "zárva van" szószerkezet germanizmus?

Nyelvi tévhitek 28.

A magyar nyelvhelyességi irodalomban a germanizmus azoknak az idegenszerűségeknek a neve, amelyek német nyelvi minták utánzásának tulajdoníthatók.

Jól ismert történelmi okokra vezethető vissza, hogy a német nyelv ilyen befolyásra tett szert Magyarországon. Hosszabb-rövidebb időszakokban a német a közigazgatás nyelve volt; Pest-Budának és több városunknak a lakói közt a tizenkilencedik század végéig nagy arányban éltek német anyanyelvűek. A múlt század derekáig az idegenből fordított szépirodalmi művek, szakkönyvek, népszerűsítő művek, a vallásos irodalom túlnyomó része két évszázadon át német nyelvterületről érkezett. A nyelvújításnak rengeteg új magyar szót köszönhetünk, ám ezeknek egy része csak elemeiben magyar, mert német szószerkezeti mintát másol (az ilyet tükörszónak nevezzük): pályaudvar (Bahnhof), beképzelt (eingebildet), felvág (aufschneiden). A német azért is hathatott ilyen mértékben a magyarra, mert sok más indoeurópai nyelvhez képest aránylag sok hasonló vonást mutat vele. Mindkét nyelvben vannak bizonyos helyzetben elváló igekötők, és mindkettő könnyedén alkot szóösszetételeket, olykor egészen hosszúakat is.

https://www.vasutasmagazin.hu/sites/default/files/styles/xlarge_800_600_/public/nyugatipu4_0.jpg?itok=uoLvbscCPályaudvar ~ Bahnhof: germanizmus?

Tovább olvasom

Fordító, (ne) figyeld a szótárat!

Nyelvi tévhitek 27.

Gyanítom, hogy ismét meglepetést okozok egyes olvasóimnak. Akik nem értik, miért volna helytelen a fordítónak a szótárat figyelnie? Nem abból a célból vette?

Aki hivatásos vagy egyszerűen csak gyakorlott fordító, az kapásból felel a kérdésre: nem szavakat fordítunk, hanem mondatokat! Ne is kezdjen szakmai, sajtóbeli vagy szépirodalmi szöveg fordításához, akinek nincs alapos és megbízható ismerete az adott nyelvből. Mindent azonban senki sem tudhat, ezért olykor megakad egy szónál. Vagy nem ismeri, vagy ismerni véli, de nem biztos benne. Akkor pedig valóban nincs más menedék, mint előhúzni azt a szótárat. De az jó szótár legyen, és a fordító értsen a használatához!

Mielőtt továbbmennénk, még egy fontos követelményt kell említenem azon túl, hogy a fordítónak megbízhatóan kell ismernie a forrásnyelvet. Valójában ennél is fontosabb, hogy kiválóan és biztosan ismerje a célnyelvet, azaz a magyart. Ez főleg a szépirodalmi szövegek esetében nélkülözhetetlen!

A magyarra fordított szövegek legeslegnagyobb részét angolból fordítják, brit és amerikai angolból. Kilencven százalékánál bizonyosan többet. Hatalmas tömeg foglalkozik ezzel a munkával. Termékeik egy része nem kerül a nyilvánosság elé: üzleti levelezés, szakmai infók, politikai és közigazgatási szövegek európai uniós szinten. De rengeteg kerül nyilvánosságra is. Regények, elbeszélések, színművek. A sajtó hírei újságban vagy rádióban, televízióban. No és a tévé ötven csatornáján özönlő filmek, sorozatok, szappanoperák szinkronizált szövege, naponta mindegyiken egy tucat filmé és epizódé legalább.

És ez túlnyomó részt angolból kerül át magyarra.

Ehhez fordítók ezrei kellenek, számos ezrek!

Hol tanultak meg ennyien ilyen szinten angolul?

És ami még fontosabb: hol és hogyan tanultak meg ennyien fordítani?

A fordítást ugyanis nem tanítják sehol. Sajnos. És egy-egy igényesebb könyvkiadó kivételével szinte sehol senki nem minősíti azokat, akik a gyakorlatban művelik a fordítást. Hogy jól, közepesen, gyatrán vagy gyalázatos szinten dolgoznak-e.

A közönség olvassa és főleg hallgatja, amit kap. A tehetséges fordító szövegét is, meg a csapnivalóét is. Ha értene hozzá, akkor sem tudna válogatni közöttük.

Igazában nem lehet csodálni, hogy vannak, akik melléfognak. Csak az a bosszantó, hogy néha, nem is olyan ritkán a melléfogás arat sikert, felkapják, divattá válik. A kezdőknek eszükbe sem jut már a szótárba nézni, hiszen mindenütt ott olvassák, hallják a közmegegyezésnek számító megoldást, pedig magyarul rossz, idegen, ügyetlen, üres, félrevezető, de a szokás előbb-utóbb szentesíti.

Az ilyen sajnálatos jelenségek közül mutatok be néhány példát. 

Előnyben részesít

Ez a hivataloskodó, papirosízű szókapcsolat meghökkentő karriert futott be az elmúlt harminc év alatt, még szépirodalmi szövegekben is előfordul. Csak néhány friss példa: Tom csinos és gazdag volt, ám Mildred előnyben részesítette a szegény, de érző szívű Kevint. Joe pezsgőt javasolt, de Ginger kijelentette, hogy ő a bort részesíti előnyben.

https://images.pexels.com/photos/3365555/pexels-photo-3365555.jpeg"Joe pezsgőt javasolt, de Ginger kijelentette, hogy ő a bort részesíti előnyben."

Tovább olvasom

Diákok aranyköpései 14.

Hosszú és többrétű pedagógus pályámon nem kevésszer találkoztam a diákok megmosolyogtató elírásaival, tévedéseivel és tévesztéseivel. Gyűjteni kezdtem őket a dolgozatokból, az érettségi munkákból, a felvételi vizsgák anyagából. Aztán a mások által közzétetteket is csatoltam a szépen gyarapodó anyaghoz. A hibák sokfélesége a pedagógusokat szembesítheti tanításuk hiányosságaival; a tanulókat figyelmeztetheti a pontosabb gondolkodásra, kifejezésre, stílusra; az olvasónak néhány derűs percet adhat ebben a szomorúan kavargó világban.

Berzsenyiék nagyon hittek Magyarország árpádi kialakításában.

Móricz Pacsirta című művében is beszélhetünk egy kis mértékben a szeretet hiányáról.

Valójában azokat a dolgokat, amelyeket Ady leír, hogy szereti, azok mind negatív dolgok, és jobb, ha az ember nem is beszél róla.

Juhász Gyula versének refrénje nincs, de gondolatai vannak.

Az öreg halász, Santiago egyedül, magára hagyatkozva járja a tengert. Magánytalansága mégsem olyan magányos.

https://m.blog.hu/su/suhodminyak/image/200902/oreghalasz1.jpg

Tovább olvasom
Címkék: aranyköpések

Az angol szavak beáradása szegényíti nyelvünket?

Nyelvi tévhitek 26.

Ez a panaszos szólam nemcsak nálunk, hanem más országokban is gyakran felhangzik, főleg az elmúlt század dereka óta.

Magyarországon különben már annál előbb is fenyegetőnek érezték az angol behatolást – mert a labdarúgás meg néhány más sport szaknyelve hozta be, sodorta magával az angol műszavakat. A footballból a nép ajkán hamar foci lett, a sportsajtóban pedig labdarúgássá magyarosodott. Akkor főleg a sportújságírók jártak élen a műszavak magyarításában. A centerhalfból középfedezet lett, minden pozíció és minden játékszakszó magyarrá vált: hátvéd, csatár, kapus, les, partvédő, sarokrúgás. Az atlétika megismerte a hajrát és a vágtát, a vívás a csörtét meg a pástot, új sportágak jöttek röplabda, kosárlabda, cselgáncs néven. A sport világában elmondhatjuk, hogy az angol hatás nemhogy szegényítette volna, inkább gazdagította a színmagyar szókincset. https://images.pexels.com/photos/262506/pexels-photo-262506.jpeg

Tovább olvasom

Az idegen szó szeplő a magyar szövegben?

Nyelvi tévhitek 25.

Mi tagadás, sokakban él ez a meggyőződés, bizonyára iskolai tanulmányaik során is kaptak intelmeket, hogy igyekezzenek mindig szép, kifejező magyar szókat illeszteni a szövegükbe.

Különösen a 19. századi nagy nyelvújításnak, Kazinczy és kortársai sikeres mozgalmának az emléke kötelez minket rá, hogy továbbra is adjunk bizonyságot nyelvünk teremtő erejéről. A huszadik század eleje óta gyakran jelentek meg magyarító szótárak azzal a céllal, hogy egy adott idegen szó helyébe színmagyar szinonimákat ajánljanak a kedves olvasónak.

Nem csak a magyar nyelv érzi szükségesnek, hogy lehetőleg szabaduljon az idegenek gyámságától, hogy saját erejének bizonyítékát adja. Volt idő, amikor a német a rádióból Rundfunkot (’körszikra’), a telefonból Fernsprechert (távbeszélő), az autóból Kraftwagent (erőszekeret), a hidrogénből Wasserstoffot (’vízanyag’) formált. A kis izlandi nyelv szinte minden fontos nemzetközi szót honosított neologizmusokkal vagy régi szavakhoz új, modern jelentést csatolva. A horvát azzal különbözteti meg magát a lényegében azonos szerbtől, hogy a nemzetközi szavakat „lefordítja”, úgy, mint mi a geográfiát meg a kémiát földrajzra, illetve vegytanra.

https://www.technikum29.de/shared/photos/kommunikationstechnik/seibt-edr16.jpg
Rundfunk, azaz 'körszikra'

Tovább olvasom

Diákok aranyköpései 13.

Hosszú és többrétű pedagógus pályámon nem kevésszer találkoztam a diákok megmosolyogtató elírásaival, tévedéseivel és tévesztéseivel. Gyűjteni kezdtem őket a dolgozatokból, az érettségi munkákból, a felvételi vizsgák anyagából. Aztán a mások által közzétetteket is csatoltam a szépen gyarapodó anyaghoz. A hibák sokfélesége a pedagógusokat szembesítheti tanításuk hiányosságaival; a tanulókat figyelmeztetheti a pontosabb gondolkodásra, kifejezésre, stílusra; az olvasónak néhány derűs percet adhat ebben a szomorúan kavargó világban.

A 2. magyar hadsereg a Dunakanyarnál vesztegelt.

Az Odüsszeia főhőse Candide, aki hajót ácsol, mert a munka arra jó, hogy elűzze a három legnagyobb bajt, ami az unalom, a baj, a düh.

Lajos király modernizálni akarja az országot, mert föl kell zárkóznia Európához.

Jónás egy hal szájában élt.

http://www.naput.hupont.hu/felhasznalok_uj/2/5/257513/kepfeltoltes/jonas-kiszal-a-cethal-gyomrabol.jpg

Tovább olvasom
Címkék: aranyköpések
süti beállítások módosítása