Szavaink és hálóik

A cikk eredeti megjelenési helye: Élet és Tudomány, 2007. 29. szám, 915. oldal

Az idei Ünnepi Könyvhétre időzítette a TINTA Könyvkiadó az Értelmező szótár+ című, kétkötetes, 1830 oldalas új kézikönyvének megjelenését. Ünnep is egy értelmező szótár megjelenése, hiszen az 1860-as évek végén megjelent Czuczor Gergely és Fogarasi János által szerkesztett hatkötetes szótárunk óta, sajnos, csak néhány egynyelvű szótárunk látott napvilágot.

Az új szótár alcíme szokatlanul hosszú: Értelmezések, példamondatok, szinonimák, ellentétek, szólások, közmondások, etimológiák, nyelvhasználati tanácsok és fogalomköri csoportok. A főcímben szereplő pluszjelről Eőry Vilma főszerkesztő így ír az előszóban: „…a szavaink nem elszigetelten, önmagukban állnak, hanem szinonimáikkal, ellentéteikkel, szókapcsolataikkal hálót alkotnak. A magyar szótárirodalomban először vállalkoztak arra a szótár szerzői, hogy a szavaknak ezt a szövevényes kapcsolatrendszerét egyetlen szótárban mutatassák be. Erre utal a szótár címében szereplő + jel."

0-eory-vilma-1.jpg

Eőry Vilma főszerkesztő az MTA-tól az Értelmező szótár+ kétkötetes kézikönyvért kapott "Kiváló magyar szótár" oklevéllel

Közismert tény, hogy a nyelv építőkockákból és az építőkockák egymáshoz illesztésének a szabályaiból áll. A nyelvtudomány feladata kettős, egyrészről a szabályrendszer, azaz a nyelvtan mind pontosabb feltérképezése és leírása, másrészről az építőkockák, azaz a szavak számbavétele, szótárakban való leltározása. Jól megfigyelhető ugyanakkor, hogy az utóbbi évtizedekben a nagy angol szótárkiadók (Oxford, Longman, MacMillen, Cambridge, Cobuild) által megjelentetett egynyelvű angol szótárakban kezd elmosódni a határ a nyelvtan és a szótár között. Ugyanis mára a szerkesztők az egynyelvű angol szótárakba egyre több olyan ismeretet, tudást emeltek be, amelyet korábban csupán a nyelvtanok tárgyaltak (vonzatok, szórend, gyakori szókapcsolatok, összetéveszthető szópárok, szógyakorisági mutató stb.). Az új Értelmező szótár+ forgatása közben hasonlót látunk. A szótár szerkesztői tudatosan túlléptek a klasszikus értelmező szótári funkción, amely csupán arra szorítkozik, hogy megmagyarázza a szavak jelentését és használatukat példamondattal szemléltesse.

Az új szótár vázát a magyar alapszókincs 16065 vastagbetűs címszava alkotja. Ezt a számot kevesellhetnénk is, ha tudjuk, hogy az Akadémiai Kiadó Magyar értelmező kéziszótárában 75000 címszó van szikáran megmagyarázva, vagy ha összevetjük az MTA Nyelvtudományi Intézetében készülő 18 kötetes 200 év nyelvtörténeti adatait is feldolgozó Magyar nagyszótárral, amely hozzávetőlegesen 100000 címszót fog tartalmazni. Azonban az Értelmező szótár+ megfelelő gazdagságát bizonyítja, hogy olyan, ma már nem használt, hanem csak az olvasmányainkból ismert szavak is megtalálhatók a szótárban, mint: áristom, csikasz, gádor, ispotály, motolla, padmaly, szuszék, vendégoldal. A fenti népi jelzetű szavak mellett egyebek között az alábbi régies minősítésű szavak magyarázatát is olvashatjuk a szótárban: alkusz, cséza, gyilokjáró, karmazsin, lófő, meszely, nótárius, pohárszék, zsarátnok. Ugyancsak a címszókiválasztás gondosságát bizonyítja, hogy a szótár nyelvünk olyan új szavait is leltárba vette, mint: laptop, honlap, MMS és értelmezi az olyan régi szavaknak az új jelentését, mint: király, kukac, egér.

Jól érzékelhető és sikeres a szótár szerkesztőinek az a tudatos törekvése, hogy a 16065 címszó mindegyikének nyelvi képét eddig egyetlen szótárban sem tapasztalt pontossággal és részletességgel rajzolják meg a hosszú alcímben felsorolt nyelvi ismeretek megadásával. A szótár használója előtt így az egymással kapcsolatba lépő szavak egy sűrű szövésű hálót feszítenek ki nyelvünk fölé.

A szótár elején található, dicséretesen részletes útmutató szerint ezt a hálót negyedmillió adat „tartja össze”: 16065 címszó, 32853 jelentés, 40410 példamondat, 585 irodalmi idézet, 1288 szókapcsolat, 183 közmondás, 78315 szinonima, 2395 szinonim szókapcsolat, 10360 tájszó, 18642 ellentét, 1980 utótag szerinti összetétel, 16061 etimológia és 1930 nyelvhasználati tanács.

A sok érdekesség mellett újszerűek a szócikkek végén közölt olyan szócsoportok, amelyek azokat az összetett szavakat tartalmazzák, amelyek utótagja azonos. A tűz szó a szótárban a következő hat címszónak utótagja: görögtűz, kereszttűz, sortűz, tábortűz, tisztítótűz, zárótűz. Nem kevésbé izgalmas az a csoport, amely tagjainak a szem szó az utótagja: macskaszem, őrszem, pápaszem, tengerszem, tyúkszem.

0-ertsz-plusz-szalaggal.jpg

Az Értelmező szótár+, mint az alcímből is kiolvasható, megadja a címszó szinonimáit is. Ezek a szinonimák a legtermészetesebb módon többnyire egyszavasak. Azonban a népes szerkesztőgárda – a szótár negyedik oldalán 24 közreműködő nevét számolhatjuk össze – összegyűjtötte és felsorolta a címszavaknak azokat a szinonimáit is, amelyek többszavasak, azaz szókapcsolatok, szólások. Az eltűnik címszónak a következő idiomatikus szinonimáit sorolják fel: köddé válik; nyoma vész; bottal üthetik a nyomát; csak hűlt helyét lelték; ég nyelte-e el vagy a föld, nem tudni. A fáradt szónál pedig a következőket találjuk: alig áll a lábán; kilóg a nyelve; olyan, mint a kifacsart citrom; kivan, mint a liba.

A magyar szótárirodalom számos kiemelkedő eredménnyel dicsekedhet, azonban sajnálatos módon jó néhány fájó adóssága is van mind a mai napig. Ilyen adósság, egyebek között, egy olyan magyar fogalomköri szótár, amely tematikus rendben, fogalomkörökbe rendezve adja közre a magyar szavakat. Még sajnálatosabb a hiány, ha tudjuk, hogy Peter Roget’s már 1852-ben megalkotta és közzétette az angol szavak fogalomköri szótárát. Az Értelmező szótár+ ezen a hiányon enyhít, mikor a 16065 címszavát a szótár függelékében közreadja fogalomkörökbe rendezve. A címszavakat 3 főcsoportba, 23 csoportba és 175 alcsoportba rendezték a szerkesztők. A táplálkozás nagy csoportjában a tejtermék alcsoportban a következő összetartozó szavakat olvashatjuk: brindza, gomolya, író, joghurt, kefir, kenő, körözött, liptói, margarin, sajt, savó, tej, tejföl, tejszín, túró, vaj, zsendice.

A madarak alcsoportjában az albatrosztól a kányán és a struccon át a vörösbegyig 75 madár nevét találjuk. A fogalomköri csoportosításban a szavak – kiszakítva az ábécében elfoglalt helyükről – új helyen, a tematikus csoportjukban újszerű ismeretekkel szolgálnak nyelvünk belső, eddig nem látott összefüggéseiről.

A kiadvány sokoldalúan és újszerűen dolgozza fel a magyar szókincset. Legújabban a PISA-tesztek lehangoló eredményeit olvashattuk tanulóifjúságunk csapnivaló olvasástudásáról és gyenge szövegértési képességéről. Minden szöveg megértésének alapja, hogy a szövegben előforduló szavak jelentését és a szavak egymáshoz való viszonyát ismerjük. Az Értelmező szótár+ hozzásegít, hogy megértsük egymást, akár írott szöveg útján kommunikálunk, akár élőszóval szólunk egymáshoz. Egymás pontos megértéséhez még jobban hozzájárul az, hogy eligazodjunk a bennünket körülvevő egyre bonyolultabb világban. (Értelmező szótár+; TINTA Könyvkiadó, 2007, az I–II. kötet ára 11990 forint)

Cserháthalápy Ferenc