Nyelvtanórán is játékosan!

Az írás eredeti megjelenési helye: Katedra, 2017/9. 20. o.

SZŐCSNÉ ANTAL IRÉN: ANYA - NYELV - BÚVÁR. NYELVI JÁTÉKOK. TINTA KÖNYVKIADÓ, BUDAPEST, 2016.145 OLD.

„Gyarapítsa szókincsét, pallérozza elméjét, engedje szárnyalni fantáziáját, tegye próbára kreativitását, tehát legyen a játszótársam, kedves játszótársam!” - ezekkel a szavakkal buzdítja Szőcsné Antal Irén az érdeklődőt könyve elolvasására (8. old.). Az Anya - nyelv - búvár c. nyelvijáték-gyűjteménye 2016-ban a Tinta Könyvkiadó Az ékesszólás kiskönyvtára sorozatának 39. köteteként jelent meg. A kiadó sorozatában ez már a harmadik olyan kiadvány, amely anyanyelvi fejtörőket sorakoztat fel. Olyan gyűjteményeket követ, mint amilyen Forgács Tamás Anya - nyelv - csavar (2008) és Anya - nyelv - ész (2012) című munkája, Hernádi Sándor Nyelvi próbák (1982) gyűjteménye, illetve amelyekből maga a szerző is merít: Vargha Balázs Játsszunk a szóval! (1972), Grétsy LászNyelvi játékaink nagykönyve (2013). A gyűjtemény a következő tematikai fejezetekre tagolódik: játék a magánhangzókkal, a mássalhangzókkal, a szótagokkal, az igékkel, a melléknevekkel, a számnevekkel stb. A feladatok sokrétűségét és hasznosíthatóságát előlegezi meg az a tény, hogy a szerző sokéves magyartanári tapasztalattal rendelkezik, és országos anyanyelvi vetélkedők előkészítésében is rendszeresen részt vesz. Szőcsné könyvét az előszóban a pedagógusoknak, a szülőknek és a fiataloknak ajánlja (8. old.). A könyv a szórakozást, kikapcsolódást kereső sárlókat és a tanórai segédletek iránt érdeklődő tanárokat egyaránt megszólítja a könyvesboltok polcairól. A 110 oldalnyi feladat között tananyag-kiegészítő, tanórai „lazítást” szolgáló, a diákokat unalmukból felébresztő gyakorlatokat találunk kicsiknek és nagyoknak.

Anya-nyelv-búvár

A gyűjtemény elsősorban a nyelvtanórákon forgatható haszonnal. A legtöbb feladat a szófajtan témaköréből való (l. a követező fejezeteket: Játék az igékkel, Játék a nevekkel, Játék a melléknevekkel, Játék a számnevekkel), de egy-egy fejezeten belül olyan gyakorlatokat is találunk, amelyekre a cím közvetlenül nem utal. A mondatrészeket gyakoroltathatjuk például a Mondatbővítés (12. old.) feladattal, a lexikológiai jelentésviszonyokat pedig a Szavak szinonimái csupa e-vel, csupa a-val, csupa o-val (21. old.), Ez is állati! (56. old.), Bizonyos állatfajoknak több megnevezésük is van (62. old) című feladatokkal. A frazeológia témakörének gyakorlatait víthetjük a Rokon értelmű szóláshasonlatok (27. old.), Hogyan illenek össze a széttörött közmondások? (27. old.), 3×10 igekötős ige kerestetik! (28. old.) vagy az Állatok a közmondásokban (65. old.) címet viselő feladatokkal. A helyesírási készségek elmélyítésére is találunk hasznos feladatokat. A j és ly helyesírására fókuszálnak az Egy szóban a j és a ly (15. old.), j-vel is jó, ly-vel is (15. old.) vagy az Itt j, ott ly (113. old) feladatok. A rövid és hosszú mássalhangzók jelentés-megkülönböztető szerepét emeli ki a Milyen közös rövid és hosszú mássalhangzópár illik a szó végére? (14. old) vagy a Mit jelentenek a következő szavak? (15. old.) feladatok. A szóalkotás - főként a szóképzés, szóösszetétel - témaköréhez kapcsolódnak többek zött a Szógyűjtés (77. old), Melyik két szó hiányzik a szóösszetételekből? (77. old.), Véletlen számnév (79. old.) és a Milyen foglalkozás a közös előtag? (87. old.) feladatok.

A gyűjtemény ugyanakkor nemcsak a nyelvtanórákon, hanem az irodalom-, történelem- és földrajzórákon is segítségünkre lehet. A Biblia témaköréhez kapcsolódik a Bibliával kapcsolatos szólások (48. old.) nevű feladat, a Jókai Mór-regényekről tanultak visszacsatolására pedig a Csillogó regények (72. old.), Melléknevek Jókai regényeiben (73. old.) vagy a Jókai-regények szereplői (73. old.) feladatok szolgálhatnak. Költők, írók nevét, vers- és prózacímeket kell megfejteni a Milyen számok hiányoznak a könyv- és verscímekből? (76. old.), az Irodalmi őrjárat és az „ÉS” az irodalomban (117. old.) feladatokban. A diákok általános tudásának és műveltségének bővítését szolgálják többek között a Játék a családnevekkel (46. old.) vagy a Híres emberek helye (108. old.) feladatok. Az Állatok csapatban (64. old.), Ők vigyáznak rájuk (64. old.), Ház körüli állatok szálláshelye (65. old.), Régi foglalkozások - Mi a párja? (88. old.) című feladatok a kicsik tudását bővítik a világról, az őket körülvevő környezetről. Történelmi ismereteiket tesztelhetik a diákok a Történelmi eszperentével (83. old.). A szerző a földrajzi fejtörőknek is szentel fejezeteket. A 30 feladatot tartalmazó két egységben elsősorban Magyarország településneveit érintő gyakorlatokat találunk, 15 feladat pedig célzottan Borsod-Abaúj-Zemplén megye településneveire épül. Ez utóbbi motiváltsága a szerző szülőföldjével köthető össze. A megoldások ellenőrzésében a gyűjtemény végi megoldókulcs is segít.

anya_nyelv_buvaro.jpgEgy oldalpár a kötetből

A kötetből nem hiányoznak az anagramma- és a palindromfeladatok sem. A Szólánc fűzése (12. old.) című feladatnak köszönhetően pedig sokunk gyermekkori emlékei elevenednek fel. Személyes kedvenceimmé lettek a Hogyan lesz a tökből bab? (9. old.) és az Igék bújócskája (26. old.) feladatok. Az előbbiben egy szóláncot kell alkotnunk úgy, hogy a megadott első és utolsó szó közötti szavakban mindig csak 1-1 hangzót változtatunk meg. Az utóbbi feladatban pedig egy közös igével kell két szót kibővítenünk úgy, hogy az elsőnél az ige egy főnév része, a másodiknál pedig egy újabb igéé legyen (pl. ökölkörmöl).

Magyartanárként sokszor azt tapasztaljuk, hogy diákjainknak gondot okoz a nyelvtani szabályok megértése és a helyesírás, emiatt pedig kevésbé kedvelik a nyelvtanórákat. Szőcsné Antal Irén nyelvi fejtörői azonban játékos és kreatív jellegüknél fogva felébreszthetik tanulóink motivációját az anyanyelvi ismeretek megszerzésére. Bátran ajánlom ezért a kötetet minden olyan tanárnak, aki az élményközpontú oktatás híve.

Szerdi Ilona

Az Anya-nyelv-búvár kedvezményes áron megrendelhető a TINTA Könyvkiadó webshopjából: www.tinta.hu!

Címkék: játék nyelvtan